РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, У ТОМУ ЧИСЛІ УЧАСНИКІВ АТО - ОСНОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДП "ПРИЛУЦЬКИЙ ЛІСГОСП»

12 грудня 2018 г.   184
РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ, У ТОМУ ЧИСЛІ УЧАСНИКІВ АТО - ОСНОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДП "ПРИЛУЦЬКИЙ ЛІСГОСП»

Одним з найважливіших кроків до формування системи реалізації та захисту прав людини є прийняття Загальної декларації прав людини, яка стала основою для подальшого формування законодавчих актів демократичних країн.

Декларація визнається універсальним і ефективним механізмом та інструментом захисту прав людини в світовому масштабі. На сьогодні Декларація перекладена на 360 мов, а на її базі розроблено понад 80 міжнародних договорів. В результаті її дотримання перетворилось в міжнародний звичай. І хоча положення Декларації мають рекомендаційний характер, цим документом фактично започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.

Спираючись на міжнародно-правові стандарти та практику, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Конституція України увібрала фундаментальні положення Декларації, зокрема, щодо верховенства прав людини, рівності і непорушності її прав, права людини на свободу і особисту недоторканість, на достатній рівень життя тощо.

Так, в Конституції  України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Відповідно до статті 22  Основного Закону держави права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

До особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України відносять:  право на життя; право на повагу своєї гідності; право на особисту свободу і недоторканість; право на таємницю особистого життя; право на недоторканість житла; свобода світогляду і віросповідання; свобода пересування та право вільного вибору місця проживання; право знати свої права; право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, завданої органами державної влади чи органами місцевого самоврядування; право на судовий захист своїх прав; право на правову допомогу; свобода від зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження та ін.

Права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у випадках, прямо передбачених Конституцією, і з метою: врятування життя людей та майна; запобігання злочинові чи його припинення; забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, економічного добробуту; забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей; запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

У жодному разі не можуть бути обмежені: право мати рівні з іншими конституційні права і свободи та право бути рівними перед законом; право громадянина України не бути позбавленим громадянства; право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій державі; право на життя і право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань; право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню: право не бути підданим без власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам; право на свободу та особисту недоторканність; право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом, тощо.

Законодавство України визначає систему органів, які уповноважені реалізовувати і захищати права людини. Це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, підсистема судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, інші правоохоронні органи України.

Особливу роль у цій системі відведено органам соціального захисту на які покладено підтримка найбільш уразливих категорій населення, реалізація прав і свобод людини і громадянина, зняття соціальної напруги, дотримання рівності людей у сфері соціальної допомоги від держави, соціально-матеріальне забезпечення певних категорій населення і т.д.

З метою забезпечення дотримання в державі прав і свобод людини і громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість дотримання прав і свобод. Саме тому, з метою підвищення загального рівня правової культури та набуття громадянами необхідного рівня правових знань в ДП «Прилуцький лісгосп» до загальнодержавного тижня права було проведено навчання з працівниками підприємства, на якому було зосереджено увагу присутніх на тому, що кожна людина від свого народження володіє певними правами і свободами, які вона може реалізувати у своєму житті з віком. Безперечно кожний має знати свої права і свободи, вміти користуватися ними, задовольняючи при цьому свої потреби, духовно і матеріально збагачуючись та розвиваючись, і одночасно своєю правомірною поведінкою сприяти консолідації та розвитку в різних сферах своєї держави. Держава у свою чергу забезпечує наявність, гарантію і захист у разі порушення основних прав і свобод, притаманних людині і громадянину. Така взаємодія та взаємовплив сприяє розвитку як самої людини, так і держави.

ДП «Прилуцький лісгосп» вживає заходи для ознайомлення, реалізації та захисту прав працівників, в тому числі учасників антитерористичної операції, на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, право на отримання додаткової відпустки учасникам бойових дій (закон України «Про відпустки» доповнено ст. 162, а Кодекс законів про працю України — ст. 772, згідно з якими учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Крім того, на базі ДП «Прилуцький лісгосп» постійно здійснюється особистий прийом громадян посадовими особами підприємства відповідно до затвердженого графіку (графік прийому громадян розміщено на інформаційному стенді підприємства).

Слід констатувати, що поки дотримання прав, свобод людини і громадянина мають більше декларативний, ніж реальний характер, переважно проголошені, аніж гарантовані. Важливою причиною наявних проблем у галузі реалізації прав і свобод є те, що юридичні норми, які стосуються прав і свобод особи, об’єктивно не відповідають фактичним соціальним можливостям, які вони опосередковують. Через економічні проблеми держава фактично не спроможна забезпечити і гарантувати всім громадянам більшість проголошених у Конституції соціальних і економічних прав і свобод. Іншою, не менш важливою проблемою є недоліки в самому законодавстві: недостатньо розроблені юридичні механізми реалізації і захисту тих чи інших прав і свобод, між ними існують певні внутрішні суперечності. Тільки розв’язавши ці проблеми, ми наблизимося до побудови правової держави, в якій права і свободи особи насправді є головним напрямом її функціонування.

Необхідно зважати й на те, що нині в Україні набуває поширення теорія визнання людської гідності, тому плекаємо велику надію, що механізм її застосування найде безумовне практичне застосування у свіх сферах людської діяльності.

 

Юрисконсульт ДП «Прилуцький лісгосп»

Полонська Ю.В.


Поділитися сторінкою у соцмережах

Останні новини

Відтворення українських лісів
Відтворення українських лісів Детальніше
ПРО ПІДСУМКИ ВЕСНЯНОЇ ЛІСОКУЛЬТУРНОЇ КАМПАНІЇ

Весна – це час коли все оживає та відновлюється. Саме в цю пору велика відповідальність лягає на плечі кожного лісівника, який зобов’язаний залишити після себе зелені насадження шляхом створення лісових насаджень. Детальніше


Володимир Бондар: про зміни у законодавстві та стабільність у переконаннях. Інтерв'ю для волинського видання "Фреш"

- Володимире Нальковичу, аналізуючи сьогоднішню ситуацію, розуміємо, наскільки складний та тернистий шлях ви обрали, ставши на стежку реформ у сфері лісового господарства. Однак, на 2019 було анонсовано ряд серйозних заходів щодо покращення ситуації. Зокрема, одним із найактуальніших питань є національна інвентаризація лісового фонду. Розкажіть, які зрушення у цьому напрямку відбулися за перший квартал 2019 року? Детальніше


Всі новини